ЦИМАП ќе развие

мониторинг систем со кој што ќе се оцени напредокот при преземањето на анти- корупциски мерки во јавната администрација, политичките институции и судството во Албанија, Косово, Македонија и Турција, врз основа на внимателно одбрани и оценливи индикатори. Системот ќе биде создаден и ќе го применуваат локални ТИ ограноци, кои ќе произведат независни испитувања што ќе бидат регионално споредливи.

ЦИМАП ќе вклучува

видливи дејствија, врз основа на резултати од спроведен мониторинг во секоја од земјите учеснички, како и врз основа на директно меѓународно застапување преку Генералниот директорат за проширување ( Извештајот за напредок на Европската Комисија).

Планирано е ЦИМАП

да се повторува на годишно ниво и овој пристап се предвидува да биде пренесен и во другите земји од регионот на Југо-Источна Европа.