• Развој на Култура на законот наспроти корупцијата како општо прифатено однесување
  • Мониторинг на имплементацијата на анти- корупциски закони
  • Формирање на Коалиција Македонија без корупција
  • Електронски весник