Во соработка со претставниците од јавниот, политичкиот, приватниот и граѓанскиот сектор да се осигура имплементацијата на Декларацијата. Со олеснување и поттикнување на различните страни потписнички, координација на одделни програми, со изработка на детален акционен план за имплементација. Активностите се реализираат низ взаемен дијалог, преку консензус, за искоренување на корупцијата една од најголемите пречки за владеење на правото и развојот на економијата.