Misioni

Objektivi kryesor i programit të punës së shoqatës së qytetarëve “Transparency International – Maqedoni” është të vendoset një sistem i qeveresjes së mirë për një prevencion më efikas në luftën kundër korrupsionit – i cili do të mund të implementohet nëpërmjet këtyre aktiviteteve:

  • Analizë e legjislaturës kombëtare, analizë komparative dhe analizë e rekomandimeve (realizimi do të bëhet nëpërmjet seminareve dhe rekomandimeve të ekspertëve)
  • Monitorim i implementimit të ligjeve për anti-korrupsion dhe ndryshimeve në legjislaturë (një grup ekspertësh do të jetë përgjegjës për zhvillimin e indikuesëve efikasë, grumbullimin e të dhënave empirike, analizë dhe orientim të rekomandimeve, sugjerimeve)
  • Analizë mbi sistemin e integritetit kombëtar në Republikën e Maqedonisë nëpërmjet analizës së shtyllave të anti-korrupsionit. Do të bëhet një krahasim i periudhës nga viti 2002 (4 vjetë);
  • Realizim i projektit Kultura e Ligjit kundrejt korrupsionit. Aktivitete në bashkëpunim me organizatat joqeveritare nga disa sfera, në disa qytete, në kuadër të të cilave do të diskutohet rreth sundimit të së drejtës dhe respektimit të ligjeve, si një parakusht për një luftë efikase kundër korrupsionit;
  • Futja e programit për anti-korrupsion nëpër shkollat tetëvjeçare në bashkëpunim me Ministrinë e arsimit;
  • Implementimi i Deklaratës “0” – Tolerancë për korrupsionin
  • Menaxhim korporativ dhe zhvillim i kodit etik për sektorin privat;
  • Monitorim mbi implementimin e strategjive të anti-korrupsionit dhe të standardeve ndërkombëtare
  • Masa për parandalim dhe kontroll të mundësive për korrupsion në sferën e mediave si dhe

Projekte të tjera lidhur me sundimin e të drejtës dhe me menaxhimin e mirë të cilat do të dalin nga aktivitetet aktuale në këtë sferë