Për projektin

Periudha e implementimit: nëntor 2018-mars 2021

Donator: Komisioni Evropian

Proejekti implementohet nga ana e Sekretariatit të Trasnsparency International në Berlin, në bashëpunim me degët e Transparency International në Bosnjë dhe Hercegovinë, Serbi, Kosovë, Maqedoni të Veriut dhe Turqi, si edhe me oranizatat partnere – MANS (Mali i Zi) dhe EDM (Shqipëri).

Qëllime të projektit

Qëllimi i projektit është të përmirësohet qeverisjen demokratike në 7 –të shtetet potencilale për intergrimin në BE-së përmes zvogëllimin të korrupsionit.

Aktivitete

Konkretisht, aktivitetet janë drejtuar të realizimin e:

  1. Përforcimi të transparencës dhe përgjegjësisë së gjykësorit duke ndaluar pandëshkueshmërinë për korrupsion të lartë si pika fillestare në zgjidhjen e problemeve me shtetin e kapur.
  2. Përmirësimi të sjelljes demokratike të ligjeve përmes njohies së ligjeve të hartuara sipas nevojës të cilat e mundësojnë funkcionimin e shtetit të kapur.

Për realizimin e qëllimeve, rezultati afatmesëm është:

  • Mundësimi i kuptimin më të mirë të palëve kryesore të interesuara në 7-të vendet-kandidate për integrimin në BE në lidhje me konceptin i korrupsionit të lartë dhe efektet që rrjedhin prej tij.

Komponentët

Njëri nga komponentët e projektit është vlerësimi i korrupsionit të lartë në gjyqësor. Hulumtimi do të sigurjë katër rezultate:

  • një databazë (sipas projekt-partner) dhe një databazë rajonale
  • një raport kombëtar
  • një raport krahasues rajonal për korrupsionin të lartë në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi
  • një listë e ligjeve të hartuara sipas nevojës