Ndalimi i pandëshkueshmëris për korrupsionin e lartë në Ballkanin perëndimor dhe Turqi

Për projektin Periudha e implementimit: nëntor 2018-mars 2021 Donator: Komisioni Evropian Proejekti implementohet nga ana e Sekretariatit të Trasnsparency International në Berlin, në bashëpunim me degët e Transparency International në Bosnjë dhe Hercegovinë, Serbi, Kosovë, Maqedoni të Veriut dhe Turqi, si edhe me oranizatat partnere – MANS (Mali i Zi) dhe EDM (Shqipëri). Qëllime të…

Forcimi i kapaciteteve të institucioneve në luftën kundër korrupsionit.

Për projektin Perudha e implementimit: 15 qershor 2020 – 14 korrik 2021 Donator: Mbeshtetur nga projekti i USAID –it për pjesëmarrje qytetare Projekti ka për qëllim ta forcojë sundimin e ligjit dhe transparncën përmes bashkëpunimit midis institucioneve, të sigurojë ndihmë teknike dhe përforcimi të kapaciteteve dhe bashëpunimi midis Komisionit Shtetëror për parandalimin e korrupsionit, Entit…

Promovimi i vlerave të përbashkëta në të gjith Evropën

Për projektin Periudha e implementimit: prill 2020 – maj 2021 Donator: Bashkimi Evropian përmes Programit “Evropa për qytetarët” Implementuar nga: Transparency International – Maqedoni, Transparency International – Hungari, Shoqata Forumi i ekspertëve nga Romania dhe Instituti demokratik i Kosovës. Informata të shkurtra për projektin Qëllimi themelor i projektit është të promovojë vlera evropiane siç janë…

Vlarësimi i cenueshmërisë ndaj korrupsionit në institucionet dhe authoritetet shtetërore për palnifikimi hapsinor, urbanizëm dhe ndërtimtari

Perudha e implementimit: 08 shkurt 2021 – 31 dhjetor  2021 Donator: Projekt për pjesëmarrje të qytetarëve i USAID-it Bazë Transparency International – Maqedoni përmës punës së tij të deritanishme për nevojat e Komissionit Shtetëror për parandalimin e korrupsionit vlerëson se një nga sektorët të cilat janë më të cenueshëm ndaj korrupsionit dhe konflikt të interesit…

Vlerësimi i cenueshmërisë në lidhje me korrupsioni në politikat dhe procedurat e punësimit me fokus të veçantë në nepotizmin, kronizmin dhe klientelizmin

Për projektin Periudha e implementimit: qershor 2019 – dhjetor 2020 Donator: Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Republikën e Maqedonisë së Veriut Qëllime të projektit Qëllimi i përgjithshëm I këtij projekti është t’i identifikojë pikat e cenueshme të korrupsionit në procedurat për punësim në RMV. Aktivitete Organizimi i konferencave Konferencë hyrëse për prezantimin e projektit…

Aftësimi i qytetarëve për të njohur dhe raportuar në mënyrë sigurt korrupsionin përmes qendrave të këshillimeve juridike në Europën Juglindore

Për projektin Periudha e zbatimit: Janar 2020 – Dhjetor 2021 Dhonator: Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës Federale të Gjermanisë Projekti zbatohet nga ana e Sekretariatit të Transparency International në Berlin, në bashkëpunim me degët e Transparency International në Bosnjë dhe Hercegovinë, Serbi, Kosovë, Maqedonia Veriore dhe Turqi, si dhe me organizatat partnere MANS…

Projekt rajonal: Lufta kundër flukseve të paligjshme – ”Si pajtohen rregulloret kundër pastrimit të parave me mbrojtjen e të dhënave”

Për projektin Projekti Lufta kundër flukseve të paligjshme ”Si regulativat kundër pastrimit të parave u pajtohen/përputhen me mbrojtjen e të dhënave” fillon të zbatohet nga data 1 dhjetor 2020 dhe është projekti i parë rajonal i këtij lloji i zbatuar midis Maqedonisë së Veriut, Shqipërisë, Malit të Zi dhe Kosovës. Qëllimi i projektit është të…