Perudha e implementimit: 08 shkurt 2021 – 31 dhjetor  2021

Donator: Projekt për pjesëmarrje të qytetarëve i USAID-it

Bazë

Transparency International – Maqedoni përmës punës së tij të deritanishme për nevojat e Komissionit Shtetëror për parandalimin e korrupsionit vlerëson se një nga sektorët të cilat janë më të cenueshëm ndaj korrupsionit dhe konflikt të interesit është sektori urbanizëm, planifikim hapsinor dhe ndërtimtari. Në bashkëpunim me zyrën e EWMI-së në Shkup, Transparency International – Maqedoni (TI-M) do të zbaton një analizë të përgjithshme dhe një vlerësimi metodologjik të rrezikut për cenushmëri nga korrusioni në institucionet shtetërore dhe organet për planifikimin hapsinor, urbanizmin dhe ndërtimin.

Aktivitetet në bazë të metodologisë së zvilluar më parë do të përbëhen nga:

  1. Hulumtim zyrtar dhe analizë të kornizës ligjore në këtë fushë (akte ligjore dhe nënligjore)
  2. Analizë mbi proceset e vendimarrjes në institucionet përgjegjëse në këtë fushë
  3. Analizë të mekanizmave ekzistues të kontrollit të zbatueshme në momentin
  4. Intervista me palët e interesuara dhe punonjësit për të vlerësuar nevojat dhe mendimet e tyre për kornizën ligjore dhe procedurat e vendosura
  5. Vlerësimi i dobësive, në veçantë në planifikimin hapsinor, urbanizmin dhe ndërtimtarinë
  6. Përgatitje e një raport përfundimtar me rekomandime dhe metodologji për ndejkje të gjendnjes së zbatimit të tyre

Qëllime

Ky projekt ka për qëllim të avancojë qeverisjen e mirë dhe sundimin e ligjit duke arritur qëllime të dytë në vijim:

  • Identifikimi i cenueshmërisë nga korrupsioni në fushë e urbanizmit, planifikimit hapsionor dhe ndërtimtarisë dhe institucionet përgjegjëse përmes një analize  gjithëpërfshirëse të kornizës ligjore dhe sigurim të vleresimit të rezikut
  • Kapacitetet të përforcuara tek aktorët kryesore për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave duke ofruar rekomandime për minimizimin dhe zvogëlim të rreziqeve nga korrupsioni dhe metodologji për ndjekjen e zbatimit të tyre