Për projektin

Periudha e implementimit: qershor 2019 – dhjetor 2020

Donator: Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Qëllime të projektit

Qëllimi i përgjithshëm I këtij projekti është t’i identifikojë pikat e cenueshme të korrupsionit në procedurat për punësim në RMV.

Aktivitete

 • Organizimi i konferencave
 • Konferencë hyrëse për prezantimin e projektit
 • Konferencë në të cilën do të shpallen rezultatet e parë nga analiza
 • Konferencë përfundimtare ku do të publikohet rezultatet e projektit dhe rekomandimet

Fazat e kryerjes së hulumimit

 1. Përgatitje dhe finalizim i planit të punës
 2. Mbledhje e të dhënave, triangulimi dhe analiza2.1 Intervista semi-strukturore me palët kryesore

  2.2 Diskutime në grupet e fokusimit

  2.3 Analizë e dokumenteve primare

  2.4 Analizë e dokumenteve sekundare

  2.5 Hulumtime në terren

  2.6 Letra interesi

  2.7 Analiza e të dhënave

 3. Shkruarja i një raport dhe faza e finalizimit
 4. Përgatitja e konkluzioneve dhe rekomandimeve

Vlerësimi do t’i përfshijë procedurat për punësime në institucionet për buxhetin, agjencitë rregulatore, vetëqeverisjen lokale dhe ndërmarjet shtetërore.