Период на имплементација: 01 јануари 2022 – 31 декември 2024

Донатор: Европска Унија и Владата на Швајцарија

Цел на проектот

Оваа акција има за цел да го зајакне владеењето на правото преку адресирање на недостатоците на јавниот интегритет во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Македонија, Србија и Турција преку два меѓусебно поврзани резултати (специфични цели), имено: 1) зголемена имплементација и подготовка на антикорупциски политики заснована на докази и 2) зајакнат граѓански ангажман за јавен интегритет, транспарентност и отчетност кај седумте таргетирани корисници на ИПА II.

Активности

Акцијата предвидува два различни, но меѓусебно поврзани исходи, кои се надоврзуваат на научените лекции од акциите за борба против корупцијата кои се спроведени во земјите-членки на ЕУ. Сите резултати и поврзани активности се поврзани и меѓусебно се зајакнуваат. Резултатите од проценките на НИС (резултат 1.1) и сеопфатната јавна онлајн база на податоци за случаи на корупција со социјално влијание (резултат 1.2) ќе обезбедат конкретни информации за кампањата за застапување (резултат 2.2), која исто така ќе служи за зајакнување на партнерствата помеѓу граѓанските организации, локалните граѓански групи и иницијативи на домашно и регионално ниво (резултат 2.1).

Активностите во рамките на резултат 1.1: Национални системи за интегритет (НИС), наоди засновани на докази, проценки и препораки се подготвени и споделени:

– Подготовка на план за истражување (врз основа на веќе ажурирана НИС методологија), вклучувајќи организирање на обука за НИС

– Консултации со засегнатите страни и експерти, и каде што е применливо, формирање на советодавни групи составени од клучни засегнати страни

– Собирање и анализа на податоци

– Подготовка и ревидирање на НИС извештаите

– Објавување и споделување на НИС извештаите на корисниците (вкупно седум)

– Подготовка, објавување и споделување на компаративен регионален извештај за НИС (вкупно еден)

– Развивање на предлози за политики врз основа на НИС извештаите за приоритетни и меѓусекторски прашања релевантни за застапување

– Подготовка на корисниците за следење на клучните препораки од НИС извештаите и алатки за механизми за онлајн следење на НИС во однос на НИС наодите

 

Активности во рамките на резултатот 1.2: Онлајн база на податоци за случаи на корупција со социјално влијание е јавно достапна и ажурирана:

– Мапирање и согледување на можните иницијативи

– Дефинирање критериуми за прибирање случаи и систематска методологија чекор-по-чекор за пребарување

– Подготовка на алатки за база на податоци

– Собирање на податоци за случаи

– Пишување опис на случаи (проверка на факти, уредување, проверка на информации, превод)

– Објавување на случаи во базата на податоци

– Мониторинг и ажурирање на предметите во базата на податоци

– Подготовка на предлози за политики врз основа на наодите од базата на податоци за приоритетни и меѓусекторски прашања релевантни за застапување

– Организирање настани за објавување на бази на податоци

 

Активности од резултат 2.1: Градење на капацитети и партнерства на ГО, групи на граѓани и иницијативи на локално и регионално ниво:

– Мапирање на локален и регионален контекст на средината во која постојат ГО

– Дефинирање стандарди за проценка на потребите за градење капацитетите на ГО и грасрут групите и спроведување на проценка на потребите

– Мапирање на постојните знаења, алатки и иницијативи за градење капацитети и развивање општи регионални и специфични прилагодени алатки за корисниците за градење на капацитетите на ГО и групи

– Поврзување на грасрут и прекугранични иницијативи помеѓу актерите на граѓанското општество за антикорупциски прашања

– Организирање на обуки за градење капацитети, работилници и можности за менторство (онлајн и офлајн) за застапување против корупција врз основа на генерирани знаења од НИС и базата на податоци

– Организирање на консултации со граѓански организации, експерти и меѓусебни размени

 

Активности во рамките на резултатот 2.2.: Се спроведуваат целосни кампањи за застапување на јавниот интегритет:

– Спроведување на анализа на засегнатите страни и моќ и брзи проценки на ризик

– Подготовка на планови за застапување и кампањи на домашно и регионално ниво (врз основа на НИС, базата на податоци и мапирање на потребите на ГО)

– Дизајнирање, производство и споделување материјали и алатки за застапување (на пр. летоци, блогови, отворени писма, брошури, видеа, инфографици, приказни/блог постови, визуелни помагала)

– Организирање кампањи за информирање и подигање на свеста, грасрут и заеднички акции за застапување (на пр. претстави, натпревари, настани за студенти, петиции, изложби, фестивали, итн.) со таргетирани локални и регионални граѓански организации и групи за ефектите од корупцијата на различни теми (на пр. правата на жените, животната средина, младите)

– Развивање на лични приказни на граѓаните поврзани со корупција или студии на случаи развиени од бази на податоци или НИС кои го илустрираат општественото влијание на корупцијата (исто така позитивни, успешни наративи)

– Организирање на кампањи (на пр. прес-конференции, промоции, конференции, дебати, работилници, дијалози за политики или други видови настани) со носителите на одлуки (онлајн, хибридни или лично) за да се бараат цели на планот за застапување врз основа на произведеното знаење на локално и регионално ниво

– Медиумски активности за промоција на кампањи на локално и регионално ниво

– Олеснување на регионалната прекугранична размена помеѓу граѓанските организации за зајакнување на стратешкото застапување и видливоста на прашањата на домашно ниво

– Развивање заеднички изјави меѓу домашните, регионалните и меѓународните граѓански организации и искористување на силата на ТИ движењето за засилување на пораките во меѓународните медиуми