Смарт Балкан програма: Oперативен грант

Период на имплементација: 01 јануари 2024- 31 декември 2025 Донатор: Поддржан од регионалниот проект СМАРТ Балкан – Граѓанското општество за поврзан Западен Балкан, кој го спроведуваат Centar za promociju civilnog društva (CPCD) од Босна и Херцеговина, Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП) од Северна Македонија и Институтот за демократија и Медијација (ИДМ) од Албанија,…

Следење на интегритетот во Западен Балкан и Турција: граѓански организации во борбата против корупцијата со податоци за политичкиот интегритет

Период на имплементација: 01 март 2023- 28 февруари 2026 Донатор: Поддржан од Европска Унијa и регионалниот проект СМАРТ Балкан – Граѓанското општество за поврзан Западен Балкан, кој го спроведуваат Centar za promociju civilnog društva (CPCD) од Босна и Херцеговина, Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП) од Северна Македонија и Институтот за демократија и Медијација…

Промовирање на активно учество на граѓаните за борба против корупцијата во Југоисточна Европа

Проект: Промовирање на активно учество на граѓаните за борба против корупцијата во Југоисточна Европа Период на имплементација: јули 2022 – јуни 2024 Донатор: Министерство за надворешни работи на Сојузна Република Германија, Амбасадата на Франција во Северна Македонија и регионалниот проект СМАРТ Балкан – Граѓанското општество за поврзан Западен Балкан, кој го спроведуваат Centar za promociju civilnog društva…

ЕУ4 Владеење на правото: Граѓански ангажман за јавен интегритет (ЦЕПИ) во Западен Балкан и Турција

Период на имплементација: 01 јануари 2022 – 31 декември 2024 Донатор: Европска Унија и Владата на Швајцарија Цел на проектот Оваа акција има за цел да го зајакне владеењето на правото преку адресирање на недостатоците на јавниот интегритет во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Македонија, Србија и Турција преку два меѓусебно поврзани резултати…

Проценка на ранливоста кон корупција во државните институции и власти за просторно планирање, урбанизам и градежништво

Период на имплемeнтација: 08 февруари 2021 – 31 декември 2021 Донатор: Проект за граѓанско учество на УСАИД Основа Транспаренси Интернешнл – Македонија преку својата досегашна работа за потребите на Државната комисија за спречување на корупцијата оцени дека еден од секторите кои се најранливи на корупција и конфликт на интереси е секторот урбанизам, просторно планирање и…

Застапување на имплементација на законодавството за укажувачи во Македонија

Период на имплемeнтација: 11 октомври 2021- 11 октомври 2022 Донатор: Balkan Trust for Democracy, проект на German Marshall Fund на САД и Амбасадата на Кралството Норвешка во Белград. Цели на проектот Целта на проектот е понатамошно влијание врз соодветна практична имплементација на законодавството за укажувачи преку обезбедување на континуитет во соработката со соодветните институции, подигање…

Регионален проект: Борба против незаконските текови – „Како регулативите против перење пари се усогласуваат со заштитата на податоци“

За проектот Проектот Борба против незаконските текови – „Како регулативите против перење пари се усогласуваат со заштитата на податоци“ започна да се спроведува од 1 декември 2020 година и е прв регионален проект од овој тип спроведен помеѓу Северна Македонија, Албанија, Црна Гора, и Косово. Целта на проектот е да се направи проценка на националните…

Зајакнување на граѓаните да препознаваат и безбедно да пријавуваат корупција преку Центрите за правни совети во Југоисточна Европа

За проектот Период на имплементација: јануари 2020 – декември 2021 Донатор: Министерство за надворешни работи на Сојузна Република Германија Проектот се спроведува од страна на Секретаријатот на Транспаренси Интернешнл во Берлин, во соработка со ограноците на Транспаренси Интернешнл во Босна и Херцеговина, Србија, Косово, Северна Македонија, и Турција, како и со партнерските организации – MANS…

Завршување на неказнивоста за голема корупција во Западен Балкан и Турција

За проектот Период на имплементација: ноември 2018 – март 2021 Донатор: Европска комисија Проектот се спроведува од страна на Секретаријатот на Транспаренси Интернешнл во Берлин, во соработка со ограноците на Транспаренси Интернешнл во Босна и Херцеговина, Србија, Косово, Северна Македонија, и Турција, како и со партнерските организации – MANS (Црна Гора) и IDM (Албанија). Цели…

Проценка на ранливост во однос на корупција во врска со политиките и процедурите на вработување, со посебен фокус на непотизмот, кронизмот, и клиентелизмот

За проектот Период на имплементација: јуни 2019 – декември 2020 Донатор: Амбасада на Кралството Холандија во Република Северна Македонија Цели на проектот: Општата цел на овој проект е да ги идентификува ранливите точки во однос на корупцијата во врска со процедурите на вработување во Р.С.М. Активности Организација на конференции воведна конференција за презентација на проектот…