Смарт Балкан програма: Oперативен грант

Период на имплементација: 01 јануари 2024- 31 декември 2025 Донатор: Поддржан од регионалниот проект СМАРТ Балкан – Граѓанското општество за поврзан Западен Балкан, кој го спроведуваат Centar za promociju civilnog društva (CPCD) од Босна и Херцеговина, Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП) од Северна Македонија и Институтот за демократија и Медијација (ИДМ) од Албанија,…

Следење на интегритетот во Западен Балкан и Турција: граѓански организации во борбата против корупцијата со податоци за политичкиот интегритет

Период на имплементација: 01 март 2023- 28 февруари 2026 Донатор: Поддржан од Европска Унијa и регионалниот проект СМАРТ Балкан – Граѓанското општество за поврзан Западен Балкан, кој го спроведуваат Centar za promociju civilnog društva (CPCD) од Босна и Херцеговина, Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП) од Северна Македонија и Институтот за демократија и Медијација…

Промовирање на активно учество на граѓаните за борба против корупцијата во Југоисточна Европа

Проект: Промовирање на активно учество на граѓаните за борба против корупцијата во Југоисточна Европа Период на имплементација: јули 2022 – јуни 2024 Донатор: Министерство за надворешни работи на Сојузна Република Германија, Амбасадата на Франција во Северна Македонија и регионалниот проект СМАРТ Балкан – Граѓанското општество за поврзан Западен Балкан, кој го спроведуваат Centar za promociju civilnog društva…

ЕУ4 Владеење на правото: Граѓански ангажман за јавен интегритет (ЦЕПИ) во Западен Балкан и Турција

Период на имплементација: 01 јануари 2022 – 31 декември 2024 Донатор: Европска Унија и Владата на Швајцарија Цел на проектот Оваа акција има за цел да го зајакне владеењето на правото преку адресирање на недостатоците на јавниот интегритет во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Македонија, Србија и Турција преку два меѓусебно поврзани резултати…