Përmes projekteve dhe aktiviteteve Transparency International Maqedoni vazhdimisht i lokalizon dobësitë në jurisprudencë, gjyqësor, legjislacion, të cilat e mundësojnë korrupsionit, synon për të përmirësuar gjendjen e denoncuesve në Maqedoni dhe qytetarëve për raportim dhe kundërshtrim të korrupsionit. Vazhdimisht bashkëpunon me degët rajonale i Transparency International dhe Sekretarijatin në Berlin përmes aktiviteteve të tij të projektit për luftën e përbashkët kundër korrupsionit.

Për të ndertuar një shoqeri demokratike, të drejtë dhe inkluzive, është e nevojshme të gjitha palët e interesuara, institucionet, qytetarët she pushteti të jenë të sinhronizuar në kundërshtrimin të korrupsionit. Një nga aktivitetet i Transparency International Maqedoni është të ndjekë edhe kornizën ligjore nëpërmjet së cilës realizohen dhe zbatohen ligjet, si dhe rrethana dhe zhvillimet kur dhe si u miratuan ligjet – përkatësisht a janë miratuan në rrethanat “të veçanta” për të arritur ndonjë qëllim të caktuar.