Vlarësimi i cenueshmërisë ndaj korrupsionit në institucionet dhe authoritetet shtetërore për palnifikimi hapsinor, urbanizëm dhe ndërtimtari

Perudha e implementimit: 08 shkurt 2021 – 31 dhjetor  2021 Donator: Projekt për pjesëmarrje të qytetarëve i USAID-it Bazë Transparency International – Maqedoni përmës punës së tij të deritanishme për nevojat e Komissionit Shtetëror për parandalimin e korrupsionit vlerëson se një nga sektorët të cilat janë më të cenueshëm ndaj korrupsionit dhe konflikt të interesit…