Vlarësimi i cenueshmërisë ndaj korrupsionit në institucionet dhe authoritetet shtetërore për palnifikimi hapsinor, urbanizëm dhe ndërtimtari

Perudha e implementimit: 08 shkurt 2021 – 31 dhjetor  2021 Donator: Projekt për pjesëmarrje të qytetarëve i USAID-it Bazë Transparency International – Maqedoni përmës punës së tij të deritanishme për nevojat e Komissionit Shtetëror për parandalimin e korrupsionit vlerëson se një nga sektorët të cilat janë më të cenueshëm ndaj korrupsionit dhe konflikt të interesit…

Aftësimi i qytetarëve për të njohur dhe raportuar në mënyrë sigurt korrupsionin përmes qendrave të këshillimeve juridike në Europën Juglindore

Për projektin Periudha e zbatimit: Janar 2020 – Dhjetor 2021 Dhonator: Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës Federale të Gjermanisë Projekti zbatohet nga ana e Sekretariatit të Transparency International në Berlin, në bashkëpunim me degët e Transparency International në Bosnjë dhe Hercegovinë, Serbi, Kosovë, Maqedonia Veriore dhe Turqi, si dhe me organizatat partnere MANS…