Periudha e implementimit: 11 tetor 2021 – 11 tetor 2022

Donator: Balkan Trust for Democracy, një projekt i Germanit Marshall Fund, të SHBA-ve dhe Amasadës së Mbretërisë se Norvegjisë në Beograd.

Qëllime të projektit

Qëllimi i projektit është të ndikojë më tej në zbatimin e duhur praktik të legjvënies për denoncuesit duke siguruar vazhdëmisinë në bashkëpunim me institucionet përkatëse, duke ngritur ndërgjegjësimin të qytetarët dhe duke përditësuar ueb-platformën për denoncuesit.

Qëllime te veçanta të projektit janë:

 • Të vendosët vazhdushmëria në bashkëpunimin midis organizatave të shoqërisë civile, sektorit privat dhe institucioneve relevante shetërore në sigurimin e përkrajes së mekanizmave për mbrojtjen e denoncueseve.
 • Harmonizimi i mëtejshëm i ligjvënies për denoncuesit me ligjislacionin e BE-së.
 • Ngritjen e vetëdijes publike në lidhje me ligjvënien për denoncuesit dhe kanalet e krijuara për raportim të mbrojtur, duke shpjeguar mikanizmin ekzistues për mbrojtjen dhe duke ofruar informata përkatëse për raportimin e sigurt dhe mbrojtjen ligjore të denoncuesve.

Aktivite

 1. Bashkëpunimi me institucionet publike dhe organizatat e shoqërisë civile
 • Kryerja e takimeve me institucione publike, organizata civile dhe subjekte private.
 • Bashkëpunimi dhe komunikimi me institucionet përkatëse për zbatimin e Ligjit për mbrojtje e denoncuesve, me subjekte private dhe organizata të shoqërisë civile të tjera të cilat punojnë në këtë fushë.
 • Kryerja e trajnimeve me persona të authorizuar për raportimin të mbrendshëm dhe të jashtëm në institucionet përkatëse dhe palë të tjera përkatëse si organizata të shoqërisë civle, mediumet dhe subjektet private.

2.  Mirëmbajtja e një platforme interneti për mbrojtjen e denoncuesve – mundësi për aplikim të drejtpërdrejt dhe përgaditjen

e një ueb faqeje.

3.  Ndjekja e zbatimit të ligjislativës.

4.  Rritja e ndërgjegjësimit publik dhe fushta për përfaqësimin në nivel nacional.

–  Margeting në mediet sociale

–  Reklamim në shtyp dhe në ueb

–  Përgatitja e videove promovuese

– Kryerja e një fushte për përfaqësim në nivel kombëtar.

Rezultate

 • Bashkëpunim më i ngushtë ndërinstitucional për mbrojtjen e denoncuesve.
 • Ndërtimi i bashkëpunimit midis organizatave të shoqërisë civile, subjekteve private dhe institucioneve.
 • Raport i përgatitur për ndjekje e zbatimit të ligjvënies për mbrojtjen e denoncuesve me rekomandime për përmirësim.
 • Fushata për përfaqësim – takime me palët kryesore të pëfaqësimit dhe punë e përbashkët për zbatimin efektiv të mbrojtës së denoncuesve.
 • Eshtë siguruar vazhdëmsi e punës së Platformës së mbrojtjes së denoncuesve – TI-Maqedoni mund të komunikojë drejtpërdrejt me qytetarët, kështu që qytetarët do të kenë qasje në argumentat për mbrojtje efektive të denoncuesve. Kjo platformë shërben si pikë kryesore për informacione mbi ligjvënien për denoncuesit, eksperienca, praktika të mira nga e gjithë bota, informata mbi mundësitë për të bërë raportim të mbrendshëm dhe të jashtëm.
 • Eshtë krijuar një fushatë promovues – do të shfrytëzohen mediumet sociale dhe të shtypura për provimin e aktiviteteve të projektit. Ky lloj i mediumeve do të përdoret për të ndarë informacione për publikun e gjerë.