За проектот

Период на имплементација: јуни 2019 – декември 2020

Донатор: Амбасада на Кралството Холандија во Република Северна Македонија

Цели на проектот:

Општата цел на овој проект е да ги идентификува ранливите точки во однос на корупцијата во врска со процедурите на вработување во Р.С.М.

Активности

 • Организација на конференции
 • воведна конференција за презентација на проектот
 • конференција на којашто ќе бидат објавени првите резултати од анализата
 • финална конференција каде што резултатите од проектот и препораките ќе бидат објавени

Фаза на извршување на истражувањето

 • Подготовка и финализација на работен план
 • Собирање на податоци, триангулација, и анализа
  2.1. Полу-структурирани интервјуа со клучни страни
  2.2. Дискусија во фокус група
  2.3. Анализа на примарните документи
  2.4. Анализа на секундарните документи
  2.5. Теренски набљудувања
  2.6. Писма за интерес
  2.7. Анализа на податоците
 • Пишување на извештај и фаза на финализација
 • Изготвување на заклучоци и препораки

Проценката ќе ги опфати процедурите за вработување во институциите за буџет, регулаторните агенции, локалната самоуправа и државните претпријатија.